Oferta

Organizujemy kompleksową obsługę w zakresie obrotu towarowego z zagranicą dla klientów z terenu całego kraju oraz klientów mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów.

W celu reprezentowania Państwa przez naszą firmę przed organem celnym musimy wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie. Druk upoważnienia można pobrać w dziale Do pobrania. Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty założycielskie firmy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywania obsługi celnej prosimy o kontakt z biurem agencji.

Odprawy celne

W zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi oferujemy:

 • dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu, wywozu, uszlachetnienia czynnego i biernego, odprawy czasowej,
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej - wywóz,
 • ponadto wypełniamy pozostałe dokumenty w obrocie międzynarodowym: TIR, CMR, Świadectwo pochodzenia, EUR 1, ATR,
 • dokonywanie odpraw celnych dla podmiotów gospodarczych,
 • dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia,
 • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób fizycznych sprowadzających towary (samochody, quady, itp.) z państw poza Unii Europejskiej,
 • składowanie towarów w magazynie celnym,
 • zabezpieczenie długu celnego,
 • występowanie w Państwa imieniu przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego i pełną obsługę post importową (odwołania, wnioski, itp.),
 • fachową pomoc i doradztwo w sprawach celnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby towar został odprawiony i oddany do dyspozycji klienta w jak najkrótszym czasie. Katalog naszych czynności nie jest ograniczony ale uzależniony od potrzeb naszych klientów. Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi objęte są całkowitą poufnością i ochroną danych klienta.

Import

W ramach procedury dopuszczenia do obrotu dokonujemy:

 • przygotowanie dokumentów,
 • zgłoszenia towaru do odprawy celnej w formie papierowej jak i elektronicznej,
 • asysta przy rewizji towaru,
 • odebranie dokumentów po odprawie.

Eksport

ECS - System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.

W ramach systemu ECS:

 • dokonujemy odpraw celnych w procedurze wywozu w formie elektronicznej,
 • dokonujemy odpraw celnych w procedurze uproszczonej - wywoz,
 • zapewniamy pełny monitoring operacji wywozowej,
 • prowadzimy archiwizację potwierdzeń wywozu towarów poza granicę UE.

Tranzyt

NCTS to Skomputeryzowany System Tranzytowy (ang. New Computerised Transit System) dla obsługi wspólnotowej procedury tranzytowej w UE oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT na dokumencie TDT.

System NCTS obsługuje przewozy towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej we wszystkich jednostkach administracji celnej, w których dokonywane są odprawy towarów jak i w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej i krajach EFTA, będących stronami Konwencji o WPT (Norwegia, Szwajcaria, Islandia).

W ramach procedury tranzytu:

 • dokonujemy obsługi karnetów TIR (zgłaszanie elektronicznie do systemu informatycznego NCTS - TRANZYT WSPÓLNOTOWY),
 • wypełnienie karnetu TIR,
 • zamknięcie procedury T1, T2, EX,
 • składowanie towarów w magazynie celnym.

Intrastat

Deklaracja INTRASTAT - przywóz i wywóz, to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów. Deklaracje składa się za okres miesiąca kalendarzowego lub krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

System INTRASTAT, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., a w Polsce od 1 maja 2004 r. jest narzędziem do przekazywania informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Wprowadzenie w Polsce systemu INTRASTAT zaowocowało nałożeniem na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o dokonanym przywozie lub wywozie pomiędzy obszarem podatkowym Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Podmiot dokonujący obrotu towarowego z krajami Unii Europejskiej, który nie będzie prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne określone w ustawie Prawo Celne z 19 marca 2004 r.

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Takim przedstawicielem jest agent celny. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

W zakresie INTRASTAT oferujemy:

 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi,
 • ewidencjonowanie dostaw (WDT) i nabyć (WNT) towarów w systemie Intrastat,
 • opracowywanie danych na podstawie otrzymanych dokumentów obrotu gospodarczego,
 • wystawienie faktur WDT i WNT,
 • sporządzanie deklaracji Intrastat dla wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru wraz z niezbędnymi korektami,
 • przesyłanie danych do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja.

Deklaracje INTRASTAT wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności.

Progi statystyczne

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych.

Deklaracje INTRASTAT należy złożyć, jeśli próg przywozów lub wywozów towarów przekroczył powyższe wartości w danym roku, za miesiąc w którym to nastąpiło.

W 2017 r. obowiązują:

Próg podstawowy:

 • dla przywozu - 3.000.000 zł.
 • dla wywozu - 2.000.000 zł.

Próg szczegółowy:

 • dla przywozu - 50.000.000 zł.
 • dla wywozu - 93.000.000 zł.